Fórumszabályzat

Bevezetés

Tiszteletben tartva Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott kommunikációs alapjogokat, valamint hozzájárulva azok kiteljesedéséhez; figyelemmel a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének 2004. február 20-ai és az azt kiegészítő 2008. május 23-i ajánlásában foglaltakra e fórum lehetőséget kíván teremteni a kulturált, mások jogait nem sértő véleménynyilvánításhoz, vitához, mások meggyőzéséhez, véleményének formálásához, továbbá a közösségteremtéshez.

Bár e fórum a Haditechnikai Kerekasztal (htka.hu) (a továbbiakban: Oldal) részeként, annak fórumaként működik, nem kizárólag az Oldal tematikájába tartozó témák megvitatására biztosít lehetőséget, hanem az előző bekezdésben írtaknak megfelelően teret enged egyéb témák felvetéséhez, megbeszéléséhez.

Általános rendelkezések

Az Oldal fórumát Mezey Béla e.v. (Nyilvántartási szám: 43819893, székhely: 7630 Pécs, Basamalom út 15., a továbbiakban: Szolgáltató), mint az Oldal üzemeltetője működteti, s teszi elérhetővé a Felhasználók részére, az Oldalon nyújtott egyik szolgáltatásként.

A fórumban közzétett vélemények, kérdések, észrevételek, fényképek, videók, ábrák, illetve ezekre mutató hiperhivatkozások (a továbbiakban: link), avagy más a Szolgáltató által meghatározott tartalmak (a továbbiakban: Felhasználói Tartalmak) mindenki számára korlátozás nélkül olvashatóak, kinyomtathatóak.

Ugyanakkor hozzászólás közzététele, témanyitás már regisztrációt igényel a Felhasználótól.

A Szolgáltató, illetve mindegyik moderátor saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik a bármelyik az Oldal fórumán közzétett Felhasználói Tartalommal, azokat módosíthatja, törölheti.

A fórum fentiek szerinti használata és a regisztrálás is díjtalan, ugyanakkor minden Felhasználó köteles a fórum használata során maradéktalanul betartani a jelen szabályzatban, az Adatvédelmi nyilatkozatban és a Felhasználási feltételekben foglaltakat, továbbá a fórumban közzétett hozzászólásai tekintetében polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli.

A Felhasználók

Felhasználónak minősül – állampolgárságától és tartózkodási helyétől függetlenül – az a természetes személy, aki regisztrálja magát, és a honlapokon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

A Felhasználók szabadon és az általuk választott felhasználói névvel és csak azzal (többes regisztráció esetén: azokkal) használhatják a fórumot, valós név megadása nem kötelező, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önként megadtak.

A Felhasználó a regisztráció során bármilyen felhasználói nevet választhat, az alábbiak kivételével:

 • védett név, elnevezés,
 • kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,
 • más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását sértő kifejezés,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
 • kitiltott név.

Névazonosság esetén a később regisztrálni kívánó Felhasználó köteles egyértelmű módon – megkülönböztető toldalékkal, jellel – jelölni a felhasználói nevek közötti eltérést.

A regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó (belépési adatok) kezeléséért és védelméért kizárólag a Felhasználó felelős. Minden fórumon végzett aktivitásért, mely adott Felhasználónév alatt zajlik az adott Felhasználó felelős, így amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy belépési adatait más személy(ek) illetéktelenül használja(k), lépjen kapcsolatba a moderátorokkal, vagy a Szolgáltatóval.

Más Felhasználó felhasználónevének és jelszavának jogtalan használata jogsértésnek minősül az alábbiak okán:

 • a névviselési sérelem (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 77. § (4)),
 • a személyhez fűződő jogok megsértése, levéltitok megsértése, visszaélés magántitokkal vagy üzleti titokkal (Ptk. 81. § (1); a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény – a továbbiakban: Btk. – 178. §)
 • a magántitok jogosulatlan megismerése (Btk. 178/A. §)
 • a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (Btk. 300/C. §) elkövetése

A Felhasználója jogosult:

 • Felhasználói Tartalmakat közzétenni, ezen belül is különösen hozzászólni már meglévő témákhoz,
 • a fórum egyes rovataiban témát nyitni,
 • értékelni mások által közzétett Felhasználói Tartalmakat.

A Felhasználó hozzászólásában szövegesen, illetve az e célból rendszeresített értékelő rendszerrel is értékelheti az egyes Felhasználói Tartalmakat, azokon keresztül pedig az azokat közzétevő Felhasználókat, és az egyes témákat.

A nem szöveges értékelési rendszer általános (minden regisztrált fórumhasználót megillet), egyenlő (minden Felhasználó értékelése azonos értékű, nincsenek súlypontozott értékelések), és titkos (mások csak a pontozás tényét érzékelik, de az értékelő személyét nem).

A Felhasználó a Felhasználói Tartalom elküldésével lemond az a feletti rendelkezési jogáról, beleértve bármely abban elhelyezett – szerzői jog szabályai alá eső – tartalom tekintetében fennálló szerzői joggal kapcsolatos vagyoni igényét is. Valamint a későbbiekben semmilyen anyagi, vagy más jellegű követelést nem támaszta Felhasználói Tartalom tárolására, törlésére, illetve ezek elmaradására és a Felhasználói Tartalom megsemmisülése miatt.

A Felhasználói Tartalmak közzététele bárki által megismerhető tevékenység, közszereplés, így a Felhasználó a közzététellel, ráutaló magatartással, felhatalmazást ad arra, hogy a fórumon az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Felhasználói Tartalmakban foglaltakból a hozzászóló személyére nézve – nem feltétlen valós – következtetést vonható le.

E következtetéseknek a többi Felhasználó – rágalmazás és becsületsértés szintjét el nem érve – hangot adhatnak. A Felhasználóknak a közszereplésből adódóan a megindokolt kritikát tűrniük kell akkor is, ha az felfokozott érzelmeket tükröz.

Tekintve, hogy a Felhasználói Tartalmak közzététele, a fórum ilyen jellegű használata közszereplésnek minősül, ezért a Szolgáltató a már közzétett és nem szabályzatellenes Felhasználói Tartalmakat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a Felhasználó adatainak, saját kérésére történő, törlésekor nem köteles eltávolítani, vagy anonimizálni.

A Szolgáltató az érintett kérelmére csak akkor törli az adott Felhasználói Tartalmat, ha:

 • hitelt érdemlően igazolást nyert, hogy valakinek az adatait (ideértve a különleges adatokat is) jogellenes módon közölték, hozták nyilvánosságra, vagy
 • azt jogszabály egyéb esetekben előírja.

Moderálási elvek

A moderátor

A moderátort az Oldal szerkesztőségének vezetője, a Szolgáltató egyetértésével jelöli ki, a fórum áttekinthetőségének és szabályozottságának biztosítása céljából.

A moderátor a Felhasználási feltételek, az Adatvédelmi nyilatkozat és jelen szabályzatban foglaltak alapján végzi munkáját.

A moderátor a Felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében jár el.

A moderátor a fenti célok elérése érdekében:

 • a fórum áttekinthetőségének biztosítása céljából rovatokat és témákat nyithat, témákat összevonhat, átnevezhet, áthelyezhet rovatok között, törölhet (kivéve az Oldalon közzétett írásokhoz kapcsolt témák);
 • egyes témákban felfüggesztheti az értékelési jogosultságot, ha a hozzászólások jellege kizárja az értékelés szükségességét;
 • egyes Felhasználók értékelési jogát megvonhatja;
 • szabályszegés esetén figyelmezteti a Felhasználót, ismételt, vagy súlyos szabályszegés esetén a fórum használati jogosultságokat részben, vagy egészben, ideiglenesen, vagy véglegesen korlátozhat (részbeni-teljes; ideiglenes-végleges kitiltás);
 • szabályzatellenes Felhasználói Tartalmakat, vagy azok részét törölheti (utóbbit csak akkor, ha az adott tartalomnak csak egy része szabályzatsértő, s a többi rész törlése nem indokolt, egyéb esetben nem szerkeszthet hozzászólást), továbbá áthelyezheti a Felhasználói Tartalmakat.

A moderátor a fenti intézkedések meghozatalakor azt vizsgálják, hogy egy már közzétett Felhasználói Tartalmak egésze, vagy része ellentétes-e a Szolgáltató által közzétett bármily szabályzat előírásával.

A moderátor semmilyen körülmények között sem vizsgálja az egyes Felhasználói Tartalmak igazságtartalmát, pontosságát, hitelességét.

A moderátor döntéseit nem köteles indokolni.

A moderátor a moderálási rendszer aktuális szintje szerint gyakorisággal és alapossággal ellenőrzi az egyes témákat, azokban közzétett Felhasználói Tartalmakat.

A moderálási rendszer egyes szintjei szerinti pontos feladatokat, eljárási módot az Oldal – Szolgáltató által jóváhagyott – szerkesztőségi belső szabályzata állapítja meg.

A moderálási rendszer aktuális szintjétől függetlenül a moderátor bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetnek.

Felhasználóktól érkező jelzéseket, kéréseket is megvizsgálja, s megteszi a szükséges lépéseket, kivéve ha egyébként tudomással bír a bejelentés alaptalanságáról, a kérés okafogyottságáról.

A fenti lehetőségek ellenére a moderátor nem hatóság, sem annak képviselője, így eszközei korlátozottak, azokkal elsősorban a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatja, kizárhatja, továbbá a Felhasználói Tartalmakat törölheti, vagy végső eszközként a Felhasználó regisztrációját megszüntethetik.

Gyaníthatóan szabályzatellenes, vagy jogszabályokba ütköző tartalmak

A moderátorok tartalmi, vagy technikai okok miatt, saját belátásuk szerint, vagy bármely Felhasználó nyilvános, avagy nem nyilvános javaslata alapján törölhetnek, módosíthatnak Felhasználói Tartalmakat.

Tartalmi okok miatt törölhetők, módosíthatók azok a Felhasználói Tartalmak, amelyek:

 • vélhetően jogszabályt sértenek;
 • az Adatvédelmi nyilatkozatban, vagy e Szabályzatban foglaltakat sértik, avagy ellentétben állnak a Felhasználási feltételekkel;
 • jogsértésre történő felhívást vagy arra való ajánlkozást, vállalkozást tartalmaznak;
 • obszcén tartalmúak, vagy vulgáris szavakat tartalmaznak;
 • félelemkeltő stílusúak, vagy közösség elleni izgatást valósítanak meg (vagyis a magyar nemzet, vagy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai elleni gyűlöletre uszítás);
 • személyiségi jogokat sértenek;
 • a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést súlyosan sértenek;
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, tudatosan vagy fórumromboló módon akadályozzák vagy zavarják;
 • magánszemély – közszerepléstől független – magánéletét sértik, különös tekintettel a különleges adatok nyilvánosságra hozatalára, avagy szellemi, szakmai, illetve egyéb képességeit súlyosan sértő módon minősítik;
 • a fórumban már törölt Felhasználói Tartalmak terjesztésére irányulnak, akár csak részben;
 • e Szabályzatban rögzített elveket sértő tartalmak terjesztésére irányulnak, vagy – a moderálás időpontjában – ilyen internetes oldalra mutató hivatkozást tartalmaznak;
 • személyes adatot tartalmaznak valakiről, ha az érintett sérelmezi ennek nyilvánosságra hozatalát;
 • kereskedelmi jellegű, pénzforgalomhoz kötött szolgáltatás vagy áru vásárlását reklámozzák.

A tiltott, s ezért tartalmilag törlésre, vagy módosításra kerülő Felhasználói Tartalmakról részletesebben a következő pont („Tiltott viselkedések, magatartások”) rendelkezik.

Technikai okok miatt törölhetők azon Felhasználói Tartalmak, amelyek:

 • duplázott;
 • a Felhasználó által töredékké, tévesen közzétetté, avagy bármilyen okból hibássá minősített,
 • a magyar fordítás nélküli idegen nyelvű tartalommal akadályozzák a fórumműködését, vagy a bevezetőben vállalt célok teljesülését.

A fórum folyamatossága és olvashatósága érdekében egy Felhasználói Tartalom, vagy annak részének törlésekor minden olyan más Felhasználói Tartalom, illetve annak érintett része is törlésre kerül, ami a törölt Felhasználói Tartalomra hivatkozik, vagy abból idéz.

 Tiltott viselkedések, magatartások

A fórumon minden körülmények között tilos:

 • a trágár, sértő, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezések, szavak használata.

A Felhasználói Tartalmak trágár, sértő, fenyegető, stb. volta általában szubjektív, ennek ellenére a moderátor joga és kötelessége annak eldöntése, hogy a Felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeire figyelemmel, mely Felhasználói tartalmak tekinthető ilyennek.

 • a személyeskedés, vagyis minden olyan megjegyzés használata, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), vagy mások megítélését negatívan befolyásolhatja.

Mérlegelés nélkül törlésre kerül minden olyan Felhasználói Tartalom, amely alkalmas mások zavarására, valamint az összes résztvevő Felhasználó aktivitását korlátozására.

 • olyan Felhasználói Tartalmak elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás, vagy a Felhasználók buzdítása ilyen tartalom használatára.

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén fennálló jogát, továbbá a törvényen alapuló védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát bárki által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, kérheti a tartalom eltávolítását. Ilyen Felhasználói Tartalmak észlelése esetén a moderátor szintén mérlegelés nélkül cselekszik.

 • Személyes adatok (valós név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, stb.), vagy magántitok körébe tartozó Felhasználói Tartalom elhelyezése az érintett beleegyezése nélkül.

Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt azonosítson, vagy azzal kapcsolatba hozható. Ezen adatok közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett beleegyezése.

A moderátor külön vizsgálat és mérlegelés nélkül minden olyan tartalom töröl, amely harmadik személy személyes adatát tartalmazza, vagy tartalmazhatja.

 • obszcén, vagy pornográf Felhasználói Tartalmak megjelentése, szexuális szolgáltatás kínálása vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalom megjelenítése.
 • olyan termékek, szolgáltatás kínálása, ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekmény (például: kábítószer, pszichotrop anyagok, hamis, lopott anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (például: fegyverek, lőszerek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), úgy szintén a forgalomba nem hozható termékek eladásra kínálása (például: engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok), illetve információszolgáltatás jogellenes cselekmények végzéséhez.

A moderátor ezen esetben is mérlegelés nélkül cselekszik és törli a Felhasználói Tartalmat.

 • A moderátor döntésének felülbírálása és a már törölt Felhasználó Tartalom bármilyen módon történő újra elérhetővé tétele, vagy a Felhasználó regisztrációjának törlése után ugyanezen célból új regisztráció létesítése.
 • a Szolgáltatás szándékos tartalmi, vagy technikai hátráltatása.

Tartalmi hátráltatásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást szándékosan akadályozó, zavaró, vagy témán kívüli („offtopic”) Felhasználói Tartalom elérhetővé tétele. Továbbá pusztán a vita szítás kedvéért, terjedelmes, erős érzelmi töltettel bíró, sokszor észérveket nélkülöző, témához nem vagy csak lazán kapcsolódó jobbára öncélú hozzászólások („flame”).

Míg technikai hátráltatásnak tekinthető minden a fórum működését hátrányosan befolyásoló Felhasználói Tartalom elhelyezése (nagyméretű képek, hosszú szövegek bemásolása, a fórum működését lényegesen lassító csatolások vagy linkek, átirányítások, scriptek bot-k alkalmazása).

 • a Felhasználók szándékos félrevezetése, megtévesztése. E magatartás bizonyos esetben bűncselekménynek minősül.
 • bármilyen jogsértő Felhasználói Tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívás közzététele, vagy erre utaló magatartás folytatása.
 • a biztonságpolitika témájú topic-okon kívüli topic-okban politikai vonatkozású, vagy tartalmú Felhasználói Tartalom közzététele. Kivételt képez a magyar haderő fejlesztésével foglalkozó, „A magyar haderő lehetséges fejlesztési irányai” című topic, melyben a szigorúan a témához kapcsolódó, megfelelő stílusban megfogalmazott politikai jellegű tartalom továbbra is engedélyezett.
 • a Szolgáltató Szolgáltatásainak bojkottálására felhívni, szervezkedni, erre irányuló magatartás tanúsítani.
 • a Szolgáltató engedélye nélkül reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy bármilyen egyéb üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas tevékenységet folytatni.

Gazdasági reklám minden olyan közlés, tájékoztatás, amely alkalmas bármely szolgáltatás vagy termék értékesítésének vagy igénybevételének előmozdítására, vagy ezzel összefüggésben a vállalkozási tevékenység népszerűsítésére.

Moderátori figyelmeztetés, egyéb szankciók

A moderátor enyhébb szabályszegés esetén figyelmezteti a Felhasználót, amelyben felhívja a szabályzatokban foglaltak jövőbeli betartására, valamint tájékoztatja az ismételt szabályszegés esetén alkalmazható következményekre.

A moderátori figyelmeztetés a Felhasználó jogosultságait nem érinti, azokra semmilyen hatással sincsen.

Egy Felhasználó részére maximálisan három (3) figyelmeztetés osztható ki, a soron következő esetkor már a következő bekezdésben foglalt korlátozásokat kell alkalmazni. E szabály alól kivételt képez, ha a legutolsó figyelmeztetés és a következő szabályszegés között legalább három (3) hónap eltelt, ekkor ugyanis ismételten kioszthatóvá válik a három figyelmeztetés.

Negyedik alkalommal előforduló nem súlyos, avagy első alkalommal előforduló eleve súlyosnak tekinthető szabályszegés esetén a moderátor jogosult a Felhasználó fórum használati jogosultságát korlátozni.

E korlátozás időben ideiglenes, vagy végleges; míg terjedelmében csupán egyes témákra, rovatokra (részleges kitiltás), vagy az egész fórumra vonatkozó (teljes kitiltás) lehet.

A kitiltás lehetséges időtartama: 3 nap – 1 hét – 2 hét – 1 hónap – 2 hónap – 6 hónap – 1 év – végleges. E felsorolás nem jelent fokozatosságot, a moderátor jogosult egymás után többször ugyanazt a mértéket alkalmazni, illetve akár rögtön a legsúlyosabbat alkalmazni.

A kitiltás terjedelmére is irányadó az ismételt kiszabhatóság, azonban a fokozatosság elvét e tekintetben sem kell betartania a moderátornak.

A kitiltás alkalmazása esetén a moderátor az eset körülményeire és a jövőbeli szabályszegéstől való visszatartás céljára tekintettel állapítja meg a kitiltás mértékét, illetve terjedelmét.

2022. augusztus 11.

—–

Változástörténet

2016. július 5.
A tartalmi okok miatt törölhető felhasználói tartalmak listájának módosulása.

2017. október 11.
A tartalmi okok miatt törölhető felhasználói tartalmak listájának módosulása.

2022. augusztus 11.
Felhasználó fórumról kitiltásának lehetséges időtartamait érintő változás.