Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A Mezey Béla e.v. (Nyilvántartási szám: 43819893, székhely: 7630 Pécs, Basamalom út 15., a továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett Haditechnikai Kerekasztal (htka.hu) (a továbbiakban: Oldal) tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmát.

Az Adatkezelő jogosult e Nyilatkozatot bármikor, indokolás nélkül módosítani, amelyről a Felhasználókat külön tájékoztatja.

A módosított nyilatkozatban foglaltakat a Felhasználó a tájékoztatást követően megadott kifejezett hozzájárulásával, az adatkezelést lényeges módon nem érintő módosítás esetén pedig az Oldal nyújtotta szolgáltatások következő igénybevételekor fogadja el.

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján történik.

A Felhasználó a hozzájárulást a regisztráció végrehajtásakor adja meg.

Adatkezelő neve, elérhetősége

Név: Mezey Béla e.v.

Székhely: 7630 Pécs, Basamalom út 15.

Nyilvántartási szám: 43819893

A Kezelt adatok köre

Az Oldalon történő regisztrálás során az alábbi adatok kerül(het)nek tárolásra.

A Felhasználó:

 • felhasználói neve,
 • e-mail címe,
 • jelszava,
 • önkéntesen megadott egyéb személyes adatai [lakcím, születési dátum, nem, elérhetőségi adatok (ICQ, MSN, AIM, YIM, honlap), a regisztráció időpontja, hozzászólások száma, utolsó belépés időpontja].

Az Oldal technikai működés miatt, annak megtekintésekor – mind a regisztrált és mind a nem regisztrált Felhasználók esetében – a Felhasználók számítógépeinek egyes paraméterei, úgy mind IP cím, használt operációs rendszer, böngésző program, konkrét látogatás körülményei (látogatás ideje, hossza; megtekintett oldalak, tartalmak; stb.) automatikusan rögzítésre kerülnek, a szerver log fájljaiban.

A rendszer ezen adatokból automatikusan statisztikai összegzést, kimutatást alkot, ugyanakkor az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére, az Oldal fejlesztésére használja.

Az Oldal megtekintésekor (betöltésekor) automatikusan kisméretű (adat)fájlok kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén (továbbiakban: cookie), amelyekről a Felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k, melyek minden egyes látogatáskor eljutnak az Oldalhoz, annak egyes eleminek megfelelő működéséhez szükségesek.

A Felhasználó a cookie-kal kapcsolatos minden további felhasználást meggátolhat, internetes böngészőjének megfelelő beállítása révén.

Az Oldal, illetve annak fórumának látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Az Oldalon, illetve annak fórumában az Oldaltól független, külső szerverről érkező és oda mutató hivatkozások is elhelyezhetőek, elhelyezésre kerülnek. E hivatkozások szolgáltatói a szerverükre történő kapcsolódás miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés részben az Oldalon működő fórum igénybevételét, Felhasználók azonosíthatóságát; részben statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó látogatói adatainak (IP cím) kezelése a honlapra érkezéssel, a név, e-mail cím, jelszó és egyéb önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a regisztrálással kezdődik, aminek alkalmával a regisztráló elfogadja (többek között) e Nyilatkozatot.

A tárolásra kerülő adatokat a Felhasználók felhasználói fiókjukba belépve módosíthatják, illetve részben törölhetik.

Az adatok törlésére az adatkezelés céljának elérése után, illetve a Felhasználó kérésére, a törlési igény beérkezésétől számított, legkésőbb 10 napon belül kerül sor.

A Felhasználói profil törlése esetén a megosztott tartalmak továbbra is elérhetőek maradnak a fórum olvashatósága érdekében.

Az adatokhoz hozzáférés, azok továbbítása és biztonsága

Az Adatkezelő valamennyi kezelt adathoz hozzáfér, míg a Felhasználók a saját adataikon túl a többi Felhasználó közzétett adataihoz.

A fentieken túl bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt, amely tájékoztatásnak – jogszabályi kötelezés alapján – köteles eleget tenni.

Egyéb esetekben csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor személyes adatainak harmadik fél részére továbbítására.

A fentieken túl a Felhasználók felelősek az általuk megosztott tartalmakért, különösen a személyes adatokat is tartalmazó tartalmak nyilvánosságra hozatalára, vagy azokra vonatkozó bármilyen egyéb adatkezelési tevékenységre.

Más személy személyes adatainak kezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata és felelőssége.

Adatfeldolgozás

Az Oldal használata során kezelt adatokat az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján egyrészt az adatfeldolgozó szerverén adatbázisban, másrészt az Adatfeldolgozó szerver log fájljaiban tárolja.

Adatfeldolgozó neve, elérhetősége

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
1108 Budapest
Kozma u. 2.
info@rackforest.hu
Telefonszám: +36 70 398 1166

Felvilágosításhoz, tiltakozáshoz való jog és a felelősség kizárás

Felhasználó az adatkezelés időtartama alatt személyes adatainak kezeléséről bármikor tájékoztatást, adatainak helyesbítését, törlését, zárolását kérheti, valamint tiltakozással élhet az adatkezeléssel szemben az Adatkezelő által megadott elérhetőségen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül köteles az érintett erre irányuló kérelmére írásban válaszolni.

E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a postázással kapcsolatos költségeket megtérítteti.

Az Infotv. alapján az Adatkezelő – az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából – 5 évig adattovábbítási nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az általuk kezelt személyes adatok:

 • továbbításának időpontját,
 • továbbításának jogalapját és címzettjét,
 • továbbítással érintett körének meghatározását.

Adatkezelő az Oldal nyújtotta szolgáltatások igénybevételének – Felhasználó kérése alapján történt – megszűnésekor automatikusan megszünteti a Felhasználó személyes adatainak kezelését. E kezelés megszüntetése az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem érinti, így a Felhasználó személyes adatai a fenti célból és ideig zárolásra kerülnek.

A fenti esetkörön túl az Adatkezelő törli a személyes adatokat, ha kezelésük jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Adatkezelő a személyes adatokban végrehajtott helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt az Adatkezelő megvizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót írásban értesíti.

A tiltakozás indokoltsága esetén az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, továbbá erről mindazokat értesíti, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította.

A megadott személyes adatok valótlanságából adódóan a Felhasználót ért károkért az Adatkezelőt semmilyen felelősség sem terheli.

Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő intézkedései miatt jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon:+36 (1) 391-1400
 • Fax:+36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

Felhasználó a jogainak érvényesítése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el.

A peres eljárást – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, a Felhasználó tiltakozási jogának figyelembe vételére kötelezi.