Felhasználási feltételek

Bevezetés

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Mezey Béla e.v. (Nyilvántartási szám: 43819893, székhely: 7630 Pécs, Basamalom út 15., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Haditechnikai Kerekasztal (htka.hu) (a továbbiakban: Oldal) által nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.

Felhasználónak minősül az Oldal látogatója, aki a Szolgáltatások valamelyikének igénybevételével elfogadja e Szabályzatban foglaltakat.

A Szolgáltató jogosult a Szabályzatot bármikor indokolás nélkül módosítani, amelyről a Felhasználókat külön tájékoztatja.

A módosítást követően a Szolgáltatások valamelyikének igénybevételével, avagy a már korábban megkezdett Szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatásokat jelen Szabályzat, a Fórumszabályzat az Adatvédelmi nyilatkozat, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak betartásával használni.

Az Oldal célja és az azon elérhető szolgáltatások

Az Oldal egy haditechnikai témájú tájékoztató, ismeretterjesztő, internetes oldal, amelynek célja a fenti téma iránt érdeklődök tájékoztatása, ismereteinek bővítése.

E célkitűzését a Szolgáltató az Oldalon található megjelölt témákban és azokon kívüli, de az Oldal céljához szorosan kapcsolódó rovatokban közzétett tartalmak (cikkek, hírek, képek, videók) hozzáférhetővé tételével és nyilvános fórum működtetésével kívánja elérni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások bármely tartalmi elemét bármikor, előzetes figyelmeztetés és indokolás nélkül módosítsa (ideértve a megjelenés és működés megváltoztatását is), vagy elérhetetlenné tegye.

A regisztráció

A Szolgáltatások igénybevétele – a fórum aktív használata kivételével – a Felhasználó részéről nem igényel előzetes regisztrációt.

A regisztráció minden esetben önkéntes, amely a regisztrációs ív megjelölt, kötelezően kitöltendő mezőinek pontos kitöltésével történik.

A regisztrációs ív helytelen adatokkal kitöltése, vagy már létező felhasználói név választása esetén a regisztráció újra kezdődik, egészen annak helyes kitöltéséig.

A regisztráció további szükséges feltétele, hogy Felhasználó e Szabályzat, az Adatvédelmi nyilatkozat, valamint a Fórumszabályzat tartalmát megismerje, aminek tényét a regisztráció véglegesítésével igazol.

A regisztrációval létrejövő belső postafiók a (regisztrált) Felhasználók egymás közötti levelezését, valamint Szolgáltató által a Felhasználóknak küldött üzenetek továbbítását szolgálja.

E Szabályzatban, a Fórumszabályzatban, vagy jogszabályokban foglaltak megszegése esetén a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját törölheti.

A regisztrációtörlés ezen esetében előálló bármilyen kárért a Szolgáltató semmilyen felelősségét sem vállal.

Az egyes szolgáltatások ismertetése, igénybevételük módja

A közzétett tartalmak

Az Oldalon közzétett tartalmak, illetve egyéb szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak.

E tartalmak a rendeltetésszerű Szolgáltatás használattal együtt járó magatartások kapcsán (olvasás célból képernyőn történő megjelenítés és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözés, a nem-kereskedelmi célú merevlemezre történő lementés és kinyomtatás) használhatóak fel.

A fentieken túli felhasználás, amennyiben a szabad felhasználás kereteit nem haladja meg, úgy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseinek (33.-41. §) figyelembevételével használhatóak.

A szabad felhasználás mértékét meghaladó felhasználás (különösen: másolás, továbbközlés, terjesztés) minden esetben a Szolgáltató, vagy az Oldal szerkesztőségének előzetes engedélyéhez kötött.

A fenti szabályok nem vonatkoznak azon cikkekre, hírekre, melyek nyersfordításnak minősülnek, azaz olyan valamely idegen nyelvről magyarra fordított alkotás, ami puszta fordítás, abban nem nyilvánul meg semmilyen alkotói jelleg, egyediség (e tényt külön jelzi a Szolgáltató az írás végén).

A fórum

A Felhasználók e Szabályzat, az Adatvédelmi nyilatkozat és a Fórumszabályzat keretei között az Oldal fórumában hozzászólásokat; értékeléseket; fényképeket; videókat; ábrákat, illetve ezekre mutató hivatkozást (a továbbiakban: link), avagy más a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé, elérhetővé.

A Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat a Fórumszabályzatban rögzített moderálási elveknek megfelelően ellenőrzi, szabályzatellenes állapot észlelésekor fellép annak megszüntetése érdekében.

A fórum használatának, a Felhasználói Tartalmak ellenőrzésének rendjét, módját, illetve szabálysértés esetén alkalmazható eszközöket a Fórumszabályzat tartalmazza.

Az Oldal használata során megvalósítható jogsértések és következményeik

Tilos minden olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás e Szabályzatban nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerver(ek) leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, továbbá amely veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

Más weboldalon az Oldalra, vagy annak elemére mutató link kizárólag az alábbi módon helyezhető el.

    • Az Oldalra hivatkozás esetén link alkalmazásával, melynek megjelenő szövege: Haditechnikai Kerekasztal (htka.hu)
    • Az Oldal elemére hivatkozás esetén szintén link, melynek szövege az előbbi ponthoz képest kiegészül az adott elemmel: Pl: Haditechnikai Kerekasztal (htka.hu) fóruma

A Szolgáltató által közzétett tartalmak (cikkek, saját készítésű képek és videók és a szabadon felhasználható hírek) átvétele az alábbi módon történhet:

Forrás (link, vagy ha ez nem lehetséges, pontos internetes cím (URL) megadása) – Haditechnikai Kerekasztal (htka.hu)

Az Oldalon lévő, fent felsorolt, tartalmak ettől eltérő módon, vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért.

Az Oldal és az azon elérhető Szolgáltatások kizárólag e Szabályzat, a Fórumszabályzat és a hatályos jogszabályok keretei között, mások, különösen a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható, vehető igénybe.

Az előbbi előírás megsértése, vagy egyébként visszaélésszerű magatartás esetén a Szolgáltató megteszi a szükséges (jogi) lépéseket a Felhasználó felelősségre vonása érdekében.

Felelősség 

A Szolgáltató az Oldal és az azon nyújtott Szolgáltatások – ideértve annak üzemeltetése során használt szoftvert, illetve valamennyi az Oldalon és a fórumban elérhető tartalmat is – hitelességéért, pontosságáért, teljességéért, megbízhatóságáért, hibátlan működéséért semmilyen felelősséget sem vállal.

A Szolgáltató az Oldalon szereplő adatokat, tényeket, állításokat (ide nem értve a szerző saját gondolatát, véleményét) csak akkor módosítja, ha a kérdéses adatok, tények, állítások forrása is megtette.

Továbbá a Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból, vagy azzal összefüggésben keletkezett hibákért, valamint ezek következményeiért, ideértve az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodások vagy kimaradásokat, egyéb eredetű leállásokat, mások által elhelyezett (esetlegesen romboló) alkalmazások vagy programokat.

Az Oldalon, illetve annak fórumában, a Szolgáltatótól különböző személy által üzemeltetett weboldalak mutató linket is tartalmaz(hat). E linkeket a Szolgáltató csak akkor távolítja el az Oldalról, illetve fórumából, ha tudomást szerez arról, hogy a linkelt oldal, avagy a hivatkozás maga harmadik személy jogát, vagy a hatályos jogszabályokat sérti.

A fenti eseten túl a Szolgáltató a linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért felelősséget nem vállal, hiszen azok tartalmára nincs befolyása.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, ezért a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által közzétett tartalommal, vagy más módon okozott, avagy a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben harmadik személy, vagy hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles a) a Szolgáltatóval együttműködni és b) a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, valamint c) a Szolgáltatónak megtéríteni azon kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a (Felhasználó) jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben érte.

Pécs, 2012. december 21.